Nadležnosti sekretara

Sekretar Općinskog organa uprave obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad uprave, koordinira radom svih osnovnih organizacionih jedinica, sarađuje između organa i drugih tijela državne službe, prati i realizira program rada organa uprave, osigurava izvršenje poslova po nalogu rukovodioca organa državne službe,upoznaje rukovodioca organa o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način on pomaže rukovodiocu organa državne službe u rukovođenju organom i neposrdno vrši poslove koji su mu definisani ovim pravilnikom.

 

Poslove iz prethodnog stava, sekretar organa uprave ostvaruje u dogovoru sa pomoćnicima općinskog načelnika, koji rukovode sa organizacionim jedinicama, a pomoćnici su dužni postupati po uputama sekretara i utvrđenom dogovoru.

City of Urbanus

People need police, sanitation, education, fire protection, housing, public transportation. Together we are going to make Urbanus the place over the rainbow, where every person will have his dream life.
Peter Hershell
Image

Contacts

urbanus (@) yoursite.com

+555.123.4567

+555.123.4568

2nd Ave and Washington