Djelokrug rada Pravobranilaštva

Pravobranilaštvo je poseban organ federalne jedinice, odnosno osnovne jedinice lokalne samouprave, koji preduzima zakonom određene mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine. Pravobranilaštvo svoju funkciju vrši samostalno u skladu sa Ustavom, a na osnovu zakona, drugih propisa i općih akata.

Općinsko pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine, njenih organa, drugih državnih organa i fondova koji imaju svojstvo pravne osobe, a finansiraju se iz budžeta općine i u odnosu na njih općina vrši osnivačka prava. Ono, također, vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa javnih preduzeća i drugih pravnih lica, koje, po zakonu, osniva općina, ako je to aktom o osnivanju predviđeno.

Pravobranilaštvo pruža stručnu pomoć državnim organima, fondovima, preduzećima i drugim pravnim licima u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja.

Navedeni organi i pravna lica dužni su pribaviti pravno mišljenje Općinskog pravobranilaštva prije zaključenja ugovora o:

- kupoprodaji

- zamjeni

- zakupu

- prijenosu na privremeno ili trajno korišćenje stvari, uz naknadu ili bez naknade

- koncesiji

- građenju i udruživanju sredstava za građenje

- statusnim i ugovornim oblicima povezivanja preduzeća (društava)

- kao i kod drugih ugovora kojima se pribavljaju stvari ili raspolaže stvarima, odnosno materijalnim pravima.

Funkciju općinskog pravobranilaštva vrši općinski pravobranilac kojeg imenuje i smjenjuje općinski načelnik uz potvrdu općinskog vijeća.

Pravobranilac se imenuje na četiri godine i može biti ponov imenovan.Sredstva za rad pravobranilaštva se osiguravaju u budžetu općine.


Print   Email