Gradonačelnik Cazina za mandatni period 2016.god do 2020.godine je mr. Nermin Ogrešević.

Gradonačelnik za mandatni period 2016.-2020. je Mr. Nermin Ogrešević, izabran neposrednim biranjem, za četvrti mandat, sa 16245 glasova birača.

Mr. Nermin Ogrešević, dipl.ecc

Rođen 19.12.1972.godine u Cazinu. Osnovno i srednje obrazovanje završio u rodnom gradu. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1999.godine. Magistrirao je ekonomske nauke 2011. godine.

Kao kandidat SDA 2004.godine, sa 6298 glasova birača, izabran za načelnika općine na mandatni period do 2008.godine. Nakon osnivanja stranke Asda, pobjedjuje kao njen kandidat za načelnika na izborima 05.10.2008.godine, na mandatni period do 2012.godine, sa 10089 glasova birača, zatim na izborima 07.10.2012. sa 14658 glasova birača pobjeđuje za svoj treći mandatni period do 2016.godine, i na izborima 02.10.2016.godine, sa 16245 glasova birača izabran je za svoj četvrti uzastopni mandat Općinskog načelnika.

Radno iskustvo:

  • Privredna banka d.d. Bihać, 1999.-2001.
  • Društvo za upravljanje fondovima ''KAPITAL INVEST'' Bihać, 2001.-2002.
  • J.P. ''Komunalije'', 2002.-2003.
  • Poslanik u Skupštini USK-a 2003.-2004.
  • Općinski načelnik općine Cazin, 2004.-2016.

Poruka građanima:

''Vodeći se idejom prosperiteta, zalaganja za privredni, obrazovni, kulturni i turistički razvoj naše općine poručujem svojim sugrađanima da nam se pridruže, kako bismo ovaj grad učinili mjestom ugodnog življenja i pozitivnih ostvarenja.''

Nadležnosti Gradonačelnika

Član 38. Statuta općine Cazin

Općinski načelnik kao nosilac izvršnih poslova u okviru samoupravnog djelokruga Općine, u okviru svoje nadležnosti:

1. predstavlja i zastupa Općinu,

2. osigurava izvršavanje odluka i drugih akata Općinskog vijeća i odgovoran je za njihovo provođenje,

3. podnosi prijedlog budžeta Općine Općinskom vijeću,

4. odgovoran je za izvršavanje budžeta Općine,

5. obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova kojim je osnivač Općina, te im daje upute za rad,

6. donosi akte iz svoje nadležnosti,

7. predlaže odluke i druge akte Općinskom vijeću,

8. obezbjeđuje izradu i Općinskom vijeću podnosi na usvajanje ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta,

9. provodi politiku Općine u skladu sa odlukama Općinskog vijeća,

10. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno Općini,

11. utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi Općine,

12. donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi,

13. realizira saradnju Općine sa drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,

14. podnosi izvještaj Općinskom vijeću o ostvarivanju politike Općine i svojim aktivnostima,

15. odlučuje o pitanjima iz radnog odnosa zaposlenika u skladu sa zakonom,

16. brine se o zakonitom i pravodobnom obavljanju poslova iz nadležnosti općinskih službi i poduzima mjere za osiguravanje njihovog efikasnijeg rada,

17. sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukom Općinskog vijeća,

18. brine se o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava rada,

19. vrši u skladu sa Zakonom otpis stalnih sredstava i sitnog inventara Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Cazin,

20. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i ovim statutom.

Kontaktirajte Gradonačelnika